Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

Μηχανισμός λειτουργίας του «Χωρικού Αποκωδικοποιητή»

Στους δύο πίνακες που συνοδεύουν την παρούσα καταχώρηση απεικονίζεται διαγραμματικά ο μηχανισμός λειτουργίας του «Χωρικού Αποκωδικοποιητή». Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνει τρία στάδια επεξεργασίας: την «Εισαγωγή δεδομένων», την «Επεξεργασία δεδομένων» και την «Εξαγωγή συμπερασμάτων».

  Α. Εισαγωγή δεδομένων: Αναλυτικοί πίνακες
  Στο στάδιο αυτό εισάγονται σε πίνακες στοιχεία των ταινιών που προέκυψαν από την εννοιολογική ανάλυση-διερεύνηση των τριών (3) σημασιολογικών επιπέδων (φίλτρα ερμηνείας του χώρου) κατά Panofsky: Αντίληψητι βλέπουμε»), Ιδεολογίαπώς είναι αυτό που βλέπουμε»), και Συμβολισμόςπώς λειτουργεί αυτό που βλέπουμε»). Τα επίπεδα αυτά αποτελούν τα εννοιολογικά φίλτρα στα οποία θα στηριχτεί η ερμηνεία του χώρου. Κάθε επίπεδο αναλύεται σε μία σειρά εννοιολογικών υποεπιπέδων μέχρις ότου δεν δύναται να υπάρξει περαιτέρω ανάλυση. Το τελευταίο υποεπίπεδο είναι αυτό στο οποίο μπορεί να αντιστοιχηθεί ένα ή περισσότερα πεδία σχέσεων, όπως ακριβώς έχουν ανιχνευθεί στις ταινίες, π.χ. «ταυτότητα της ταινίας», «αφήγηση σεναρίου», «αφηγηματικές ενότητες», …, «ανασυγκρότηση χώρου», …, «επιμέρους απόψεις», …, «διάρκεια όρθιων & καθιστών συναναστροφών», κλπ. Τα τελευταία αυτά πεδία ονομάζονται «ακρότατα σημεία ανάλυσης» των τριών (3) σημασιολογικών επιπέδων. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα σώμα ζητούμενων στοιχείων (πληροφοριών), τα οποία θα αναζητηθούν στα «ακρότατα σημεία ανάλυσης» κάθε ταινίες, θα συγκεντρωθούν, και θα ταξινομηθούν στους «αναλυτικούς πίνακες».
  Β. Επεξεργασία δεδομένων: Συνοπτικοί και Συγκεντρωτικοί πίνακες
  Οι «συνοπτικοί πίνακες» δημιουργούνται με την παράθεση του συνόλου των «ακρότατων σημείων» για κάθε μία από τις εννοιολογικές κατηγορίες και υποκατηγορίες που προκύπτουν από τους «αναλυτικούς πίνακες» για κάθε ταινία ξεχωριστά. Οι πίνακες αυτοί δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διαχειριστική δυνατότητα των εισηγμένων πληροφοριών.
  Οι «συγκεντρωτικοί πίνακες» (ως άμεση διαχειριστική συνέπεια των «συνοπτικών πινάκων») ταξινομούν ανά χρονική περίοδο και ανά κοινωνικό στρώμα την πλειάδα στοιχείων που με τυχαίο τρόπο παραθέτουν οι «συνοπτικοί πίνακες».

  Γ. Εξαγωγή συμπερασμάτων: Συμπερασματικοί πίνακες
  Το τελευταίο στάδιο επεξεργασίας του «Χωρικού Αποκωδικοποιητή» έχει δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος (το οποίο αποτελεί τη δομή των τελικών συμπερασμάτων) γίνεται η προεργασία του συντακτικού υλικού (διαμόρφωση των χωρικών «φράσεων», υπό μορφή τυπικών πεδίων σχέσεων / patterns) και στο δεύτερο η σύνταξη των χωρικών «προτάσεων».

   Γ.α. Η προεργασία του συντακτικού υλικού πραγματοποιείται με την ομαδοποίηση των στοιχείων των «συγκεντρωτικών πινάκων» ανά οικιακό υποχώρο και ταξινόμηση ανά κοινωνικό στρώμα και ανά χρονική περίοδο.
   Σε κάθε πεδίο των πινάκων αυτών συμμετέχουν εννοιολογικά όσα στοιχεία της ταινίας («ακρότατα σημεία») σχετίζονται με τη συγκεκριμένη έννοια.
   Π.χ. Στην «αντιληπτικότητα» συμμετέχουν η «ταυτότητα της ταινίας» [Α.Iα (1)], η «αφήγηση σεναρίου» [Α.Iα (2)], οι «αφηγηματικές ενότητες» [Α.Iα (3)], η «περίληψη» [Α.Iα (4)], η «διάρκεια αφηγηματικών ενοτήτων» [Α.Iα (5)], και η «διάρκεια προβολής χώρου» [(Α.II (3)].
   Στο «είδος κάτοψης» συμμετέχει η «ανασυγκρότηση του χώρου» [Α.II (1)]. Στους «πόλους συνεύρεσης» συμμετέχουν οι «δυναμικές κινήσεις και συμπεριφορές» [Γ.I (1)], η «διάρκεια όρθιων και καθιστών συναναστροφών» [Γ.I (2)] και η «εξέλιξη χαρακτήρων» [Γ.I (3)].
   Οι τιμές των πεδίων αυτών προέρχονται από τις κλίμακες διαβάθμισης των αντίστοιχων τυπολογιών (οικιακού χώρου, οικιακού εξοπλισμού και συμπεριφοράς).

   Γ.β. Τα Τελικά Συμπεράσματα του «Χωρικού Αποκωδικοποιητή» προκύπτουν ως μία διαστρωματική ερμηνεία των στοιχείων των «συμπερασματικών πινάκων» για κάθε χρονική περίοδο.

  Παράδειγμα #1: Εσωτερικός Οικιακός Χώρος (συνολικά)
  Τυπικά πεδία σχέσεων (χωρικές «φράσεις»):
  o Πλήρης αντίληψη
  o Μερική / επιλεκτική αντίληψη
  Τα παρακάτω πεδία προέρχονται από τη δεύτερη υποκατηγορία του Αντιληπτικού Επίπεδου Χρήσης του Χώρου, το Εκφραστικό Κατηγορηματικό Υποεπίπεδο.
  Χωρική «πρόταση»: Οι συγκεκριμένες κινηματογραφικές ταινίες που επιλέχθηκαν, αφορούν το μικροαστικό και το μεσαίο αστικό στρώμα. Στις δύο αυτές κοινωνικές κατηγορίες, τόσο στην αρχή της δεκαετίας του 1950 όσο και στα τέλη της δεκαετίας του 1960, η προβολή του εσωτερικού οικιακού χώρου είναι μερική.

  Παράδειγμα #2: Βασικός πόλος συνεύρεσης
  Τυπικά πεδία σχέσεων (χωρικές «φράσεις»):
  o Καναπές, πολυθρόνες, τραπεζάκι
  o Πολυλειτουργικό τραπέζι και καρέκλες
  Τα πεδία αυτά προέρχονται από τον πίνακα με θέμα «Βασικός Πόλος Συνεύρεσης» και συνδυάζεται με τη Χωρική μορφολογία, τις Συναναστροφές (Όρθιες και καθιστές συναναστροφές), και τη Θεατρικότητα (χρήση περιοχών του οικιακού χώρου με χαρακτήρα «προσκηνίου» και περιοχών με χαρακτήρα «παρασκηνίου») του Συμβολικού Επιπέδου Χρήσης του Χώρου.
  Χωρική «πρόταση»: Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 1950-70, ο βασικός πόλος κοινωνικής συνεύρεσης για το μικροαστικό στρώμα είναι το πολυλειτουργικό τραπέζι ενώ για το μεσαίο αστικό στρώμα ο καναπές και οι πολυθρόνες.

  Υπενθυμίζεται ότι η ανάγνωση των στοιχείων αυτής της φάσης αποτελεί διεπιστημονική διεργασία και προϋποθέτει εμπειρία και γνώση από την αρχιτεκτονική και συναφή με αυτήν επιστημονικά πεδία (όπως κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, ψυχολογία, ιστορία, φιλοσοφία), προκειμένου να συνδυαστούν οι «φράσεις», οι οποίες προέκυψαν από την προηγούμενη φάση επεξεργασίας, και να συνταχθούν μία ή περισσότερες «προτάσεις» με χωρικό περιεχόμενο.

   Δεν υπάρχουν σχόλια: