Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Zapping στα Μέσα Μαζικής τάχα μου Ενημέρωσης (2/2)


2ο μέρος: Συμπερασματικές σκέψεις


Zapping στα Μέσα Μαζικής τάχα μου Ενημέρωσης (μέρος 1/2): http://cgdeli.blogspot.gr/2016/03/zapping-12.html


Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016

Wanking Arm με ένδυση παλλόμενου πέους…


Υπήρχαν κι άλλοι, προκάτοχοι του «σημερινού», με επιλογές αισθητικού και πολιτικού περιεχομένου του ίδιου ή και ακόμα μεγαλύτερου βεληνεκούς.


Νίκος Γ. Ξυδάκης, εφημερίδα Καθημερινή (τέχνες ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ), «Να το δούμε; Ναι, με ανοιχτά τα μάτια!», Κυριακή, 07/12/2003

Την απόσυρση του έργου του Βέλγου καλλιτέχνη Thierry de Cordier από την έκθεση Outlook αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού και ο διευθυντής της έκθεσης, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν.
Ο επίμαχος πίνακας απεικονίζει, μεταξύ άλλων, έναν μεγάλο σταυρό και ένα ανδρικό όργανο. Για το θέμα έχει ήδη ζητήσει προκαταρκτική έρευνα ο εισαγγελέας.
Σε γραπτή δήλωσή του, ο υπουργός Πολιτισμού Ευάγγελος Βενιζέλος επισημαίνει ότι … «στην έκθεση περιλαμβάνεται έργο Βέλγου καλλιτέχνη που προκάλεσε ήδη έντονες αντιδράσεις ως προσβλητικό του σταυρού, δηλαδή του συμβόλου της Χριστιανικής Θρησκείας. … Η έντονη συζήτηση που προκλήθηκε τείνει να επισκιάσει την ουσία της έκθεσης και να παρεμποδίσει την επαφή του ευρύτερου κοινού με την σύγχρονη τέχνη … στόχος όμως της έκθεσης Outlook ήταν ακριβώς να είναι αντιπροσωπευτική των διεθνών ρευμάτων και να προκαλέσει το γνήσιο ενδιαφέρον του ευρύτερου κοινού για την σύγχρονη τέχνη».
Την απόσυρση του έργου από την έκθεση ζήτησε με επιστολή του προς τον Ευάγγελο Βενιζέλο ο τέως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Μιλτιάδης Έβερτ: «Ζητώ να δώσετε εντολή να αποσυρθεί άμεσα από την έκθεση… ο πίνακας προσβάλλει βάναυσα το Χριστιανισμό και κατά συνέπεια δεν μπορεί να παραμείνει αναρτημένος σε δημόσιο χώρο. … οι άσχετοι που επέτρεψαν την παρουσίαση ενός τέτοιου πίνακα ζωγραφικής θα υποστούν τις δέουσες συνέπειες και θα τιμωρηθούν». …Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Σαρακοστιανά αρτύσιμα κεράσματα #2

Σαρακοστιανά αρτύσιμα κεράσματα #1: http://cgdeli.blogspot.gr/2013/06/blog-post.html

Μέγα Απόδειπνο (Τρίτη και Πέμπτη)
Σφαγήν σου τὴν άδικον Χριστέ, η Παρθένος βλέπουσα, οδυρομένη εβόα σοι· Τέκνον γλυκύτατον, πώς αδίκως θνῄσκεις; πώς τω ξύλῳ κρέμασαι, ο πάσαν γην κρεμάσας τοις ύδασι; Μη λίπῃς μόνην με, Ευεργέτα πολυέλεε, την Μητέρα και δούλην σου δέομαι.

Μεγάλη Δευτέρα (ακολουθία Παθών)
«Ἰδού σοι τὸ τάλαντον, ὁ Δεσπότης ἐμπιστεύει ὁ ψυχή μου, φόβῳ δέξαι τὸ χάρισμα, δάνεισαι τῷ δεδωκότι, διάδος πτωχοῖς, καὶ κτῆσαι φίλον τὸν Κύριον, ἵνα στῇς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, ὅταν ἔλθῃ ἐν δόξῃ, καὶ ἀκούσῃς μακαρίας φωνῆς. Εἴσελθε δοῦλε, εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου. Αὐτῆς ἀξίωσόν με, Σωτὴρ τὸν πλανηθέντα, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος».

«Δεύτε πιστοί, επεργασώμεθα προθύμως τώ Δεσπότη, νέμει γάρ τοίς δούλοις τόν πλούτον, καί αναλόγως έκαστος, πολυπλασιάσωμεν, τό τής χάριτος τάλαντον. Ο μέν σοφίαν κομιείτω, δι' έργων αγαθών. Ο δέ λειτουργίαν λαμπρότητος επιτελείσθω, κοινωνείτω δέ τού λόγου, πιστος τώ αμυήτω, καί σκορπιζέτω τόν πλούτον, πένησιν άλλος, ούτω γάρ τό δάνειον πολυπλασιάσομεν, καί ως οικονόμοι πιστοί τής χάριτος, δεσποτικής χαράς αξιωθώμεν, αυτής ημάς καταξίωσον, Χριστε ο Θεός, ως φιλάνθρωπος.»

«Ιδού σοι τό τάλαντον, Δεσπότης εμπιστεύει ο ψυχή μου, φόβω δέξαι τό χάρισμα, δάνεισαι τώ δεδωκότι, διάδος πτωχοίς, καί κτήσαι φίλον τόν Κύριον, ίνα στής εκ δεξιών αυτού, όταν έλθη φωνής. Είσελθε εν δόξη, καί ακούσης μακαριας δούλε, εις τήν χαράν τού Κυρίου σου, Αυτής αξίωσόν με, Σωτήρ τόν πλανηθέντα, διά τό μέγα σου έλεος».

Το δεινόν βουλευτήριον των ανόμων, σκέπτεται, θεομάχου ψυχής υπάρχον, ω δύσχρηστον τον δίκαιον αποκτείναι Χριστέ, ώ ψάλλομεν· Συ εί ο Θεός ημών, και ουκ έστιν άγιος πλην σου, Κύριε.

Μεγάλη Τετάρτη (Ευχέλαιο)
Αδελφοί, εάν και προληφθή άνθρωπος εν τινι παραπτώματι, υμείς οι πνευματικοί καταρτίζετε τον τοιούτον εν πνεύματι πραότητος, σκοπών σεαυτόν, μη και συ πειρα-σθής. Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε, …

«Αδελφοί, εάν και προληφθή άνθρωπος εν τινι παραπτώματι, υμείς οι πνευματικοί καταρτίζετε τόν τοιούτον εν πνεύματι πραότητος, σκοπών σεαυτόν, μή καί σύ πειρασθής».
(Αποστόλου Παύλου, προς Γαλάτας ΣΤ’, 1)
Αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ο ποιμένας οφείλει να καταρτίζει και να νουθετεί τους πιστούς. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο ποιμένες να εκφράζουν την ποιμαντική τους μέριμνα με φωνές και βαρείς χαρακτηρισμούς, οι οποίοι απάδουν προς την ποιμαντική τους ευθύνη.

Μεγάλη Πέμπτη (ακολουθία Παθών)
Έκαστον μέλος της αγίας σου σαρκός, ατιμίαν δι' ημάς υπέμεινε, τας ακάνθας η κεφαλή, η όψις τα εμπτύσματα, αι σιαγόνες τα ραπίσματα, το στόμα την εν όξει κερασθείσαν χολήν τη γεύσει, τα ώτα τας δυσσεβείς βλασφημίας. Ο νώτος την φραγγέλωσιν, και η χείρ τον κάλαμον, αι του όλου σώματος εκτάσεις εν τω σταυρώ, τα άρθρα τους ήλους, και η πλευρά την λόγχην. Ο παθών υπέρ ημών, και παθών ελευθερώσας ημάς. Ο συγκαταβάς ημίν φιλανθρωπία, και ανυψώσας ημάς, παντοδύναμε Σωτήρ, ελέησον ημάς.

Μεγάλη Παρασκευή
Στάσις Τρίτη: Ούς έθρεψε το μάννα, εκίνησαν την πτέρναν κατά του ευεργέτου.

Διαχρονικές αξίες…
Αποστολικό ανάγνωσμα (Κυριακή των 318 Αγίων Πατέρων Α´ Οικουμενικής Συνόδου, Πράξεις Αποστόλων Κ’, 29): «Εγώ γαρ οίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την άφιξίν μου λύκοι βαρείς εις υμάς μη φειδόμενοι του ποιμνίου· ...».

Παρένδυτοι Λύκοι ...
«Ο Οικουμενισμός, ως γνωστόν, έχει καταγνωστεί ως παναίρεση υπό του συγχρόνου Αγίου Γέροντος της αδελφής Αγιοσαββιτικής Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και καθη-γητού της Δογματικής και Οικουμενικού Διδασκάλου Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς, ο οποίος στο εξαίρετο σύγγραμμά του Ορθόδοξος Εκκλησία και Οικουμενισμός» (Θεσσαλονίκη 1974, σ. 224) σημειώνει: Ο Οικουμενισμός είναι κοινόν όνομα διά τους ψευδοχριστιανισμούς, διά τας ψευδοεκκλησίας της Δυτικής Ευρώπης. Μέσα του ευρίσκεται η καρδία όλων των ευρωπαικών ουμανισμών με επικεφαλής τον Παπισμό. Όλοι δε αυτοί οι ψευδοχριστιανισμοί, όλαι αι ψευδοεκκλησίαι δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αίρεσις παραπλεύρως εις την άλλην αίρεσιν. Το κοινόν ευαγγελικόν όνομά τους είναι η παναίρεσις».
(Ορθόδοξος Τύπος, εβδομαδιαία έκδοση της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως, «Εις  Ομολογίαν Πίστεως καλεί ο σεβασμιώτατος Πειραιώς (Σεραφείμ) όλους τους Ιεράρχας και τον Αρχιεπίσκοπον», 17 Μαΐου 2013, αριθμός φύλλου 1975, σελ. 1 & 7)Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Zapping στα Μέσα Μαζικής τάχα μου Ενημέρωσης (1/2)

1ο μέρος: Καταγραφή προγράμματος (δύο τρόποι)


Ορισμός Zapping (τηλεοπτικού): η συχνή, ξαφνική, και με ταχύτητα εναλλαγή τηλεοπτικών καναλιών.

Πρώτος τρόπος: Πρόκειται για μία οριζόντια τομή στο καθημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα, όπου καταγράφεται το θεματικό περιεχόμενο των εκπομπών του συνόλου των τηλεοπτικών καναλιών.
Στην προκειμένη περίπτωση η εναλλαγή των καναλιών γίνεται ανά περίπου 10-15 δευτερόλεπτα).Ακολουθεί, σε δεύτερο επίπεδο επεξεργασίας, η σύνθεση των οριζόντιων καταγραφών του συνόλου των χρονικών στιγμών.

Δεύτερος τρόπος: μία κάθετη τομήκατά τη διάρκεια μίας καθορισμένης χρονικής μονάδας (π.χ. μίας ημέρας), όπου καταγράφεται ολόκληρο το πρόγραμμα ενός σταθμού μεμονωμένα, περιγράφοντας και κατατάσσοντας σε κατηγορίες το θεματικό περιεχόμενο των εκπομπών του.

Ακολουθεί, σε δεύτερο επίπεδο επεξεργασίας, η φάση η σύνθεση των κατακόρυφων καταγραφών του συνόλου των χρονικών μονάδων.


Είναι ειρωνεία ότι τα νούμερα που προκύπτουν δεν προορίζεται να πείσουν σκεπτικιστές και αριθμολάγνους: αυτούς δηλαδή που εξαρτούν την ύπαρξή τους από λογιστικά στοιχεία. Αποτελούν απλά αφορμές για όσους βλέπουν και συμπεραίνουν διαισθητικά και γρήγορα… χωρίς να αναλίσκονται σε αποδείξεις και αποδείξεις επί αποδείξεων στη δίνη των επιταγών μιας θανατερής ακαδημαϊκής ρουφήχτραςΔεν χρειάζεται δα λεπτομερής επιστημονική ανάλυση για θέματα τόσο αυταπόδεικτα.Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

Η άποψη ενός α-λεκτορα πλην όμως believer…Όσο το κοινωνικό αυτό ον του πλανήτη γη που λέγεται «άνθρωπος»
δεν μπορεί να χαλιναγωγήσει την ακόρεστη απληστία και ματαιοδοξία του,
όσο τα άτομα και οι αριθμοί κυριαρχούν επί των προσώπων,
όσο τα χάσματα στην κοινωνική διαστρωμάτωση διευρύνονται,
όσο η ακαδημαϊκή διδασκαλία ηδονίζεται στο «πώς» αποφεύγοντας το «γιατί»,

τόσο η αρχιτεκτονική θα περιορίζεται στην οικοδομική της συνιστώσα,
θα συνεχίσει να αφυδατώνεται και να αποτελεί μία όλο και πιστότερη σχεδιαστική καρικατούρα μιας Νέας Τάξης Πραγμάτων.
Θα καταντήσει ένα εκτρωματικό σύμβολο γοήτρου, επίδειξης κοινωνικού κύρους,  και ιδιόρρυθμης κουλτούρας.
Θα γίνεται όλο και περισσότερο περιττή στα μικρομεσαία κοινωνικά στρώματα,
και θα αφορά μάλλον στον εμπλουτισμό των ακαδημαϊκών βιογραφικών με «impact factor»...

Η ιδιότητα του αρχιτέκτονα στον Ελλαδικό χώρο θα παραμένει «άγνωστη γη», στείρα και παρεξηγημένη,
ανήμπορη αλλά και αδιάφορη να συνεισφέρει στην κοινωνική αφασία,
προτού αναλάβουν το ρόλο της άψυχα ανθρωποειδή…Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016