Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Σαρακοστιανά αρτύσιμα κεράσματα #2

Σαρακοστιανά αρτύσιμα κεράσματα #1: http://cgdeli.blogspot.gr/2013/06/blog-post.html

Μέγα Απόδειπνο (Τρίτη και Πέμπτη)
Σφαγήν σου τὴν άδικον Χριστέ, η Παρθένος βλέπουσα, οδυρομένη εβόα σοι· Τέκνον γλυκύτατον, πώς αδίκως θνῄσκεις; πώς τω ξύλῳ κρέμασαι, ο πάσαν γην κρεμάσας τοις ύδασι; Μη λίπῃς μόνην με, Ευεργέτα πολυέλεε, την Μητέρα και δούλην σου δέομαι.

Μεγάλη Δευτέρα (ακολουθία Παθών)
«Ἰδού σοι τὸ τάλαντον, ὁ Δεσπότης ἐμπιστεύει ὁ ψυχή μου, φόβῳ δέξαι τὸ χάρισμα, δάνεισαι τῷ δεδωκότι, διάδος πτωχοῖς, καὶ κτῆσαι φίλον τὸν Κύριον, ἵνα στῇς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, ὅταν ἔλθῃ ἐν δόξῃ, καὶ ἀκούσῃς μακαρίας φωνῆς. Εἴσελθε δοῦλε, εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου. Αὐτῆς ἀξίωσόν με, Σωτὴρ τὸν πλανηθέντα, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος».

«Δεύτε πιστοί, επεργασώμεθα προθύμως τώ Δεσπότη, νέμει γάρ τοίς δούλοις τόν πλούτον, καί αναλόγως έκαστος, πολυπλασιάσωμεν, τό τής χάριτος τάλαντον. Ο μέν σοφίαν κομιείτω, δι' έργων αγαθών. Ο δέ λειτουργίαν λαμπρότητος επιτελείσθω, κοινωνείτω δέ τού λόγου, πιστος τώ αμυήτω, καί σκορπιζέτω τόν πλούτον, πένησιν άλλος, ούτω γάρ τό δάνειον πολυπλασιάσομεν, καί ως οικονόμοι πιστοί τής χάριτος, δεσποτικής χαράς αξιωθώμεν, αυτής ημάς καταξίωσον, Χριστε ο Θεός, ως φιλάνθρωπος.»

«Ιδού σοι τό τάλαντον, Δεσπότης εμπιστεύει ο ψυχή μου, φόβω δέξαι τό χάρισμα, δάνεισαι τώ δεδωκότι, διάδος πτωχοίς, καί κτήσαι φίλον τόν Κύριον, ίνα στής εκ δεξιών αυτού, όταν έλθη φωνής. Είσελθε εν δόξη, καί ακούσης μακαριας δούλε, εις τήν χαράν τού Κυρίου σου, Αυτής αξίωσόν με, Σωτήρ τόν πλανηθέντα, διά τό μέγα σου έλεος».

Το δεινόν βουλευτήριον των ανόμων, σκέπτεται, θεομάχου ψυχής υπάρχον, ω δύσχρηστον τον δίκαιον αποκτείναι Χριστέ, ώ ψάλλομεν· Συ εί ο Θεός ημών, και ουκ έστιν άγιος πλην σου, Κύριε.

Μεγάλη Τετάρτη (Ευχέλαιο)
Αδελφοί, εάν και προληφθή άνθρωπος εν τινι παραπτώματι, υμείς οι πνευματικοί καταρτίζετε τον τοιούτον εν πνεύματι πραότητος, σκοπών σεαυτόν, μη και συ πειρα-σθής. Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε, …

«Αδελφοί, εάν και προληφθή άνθρωπος εν τινι παραπτώματι, υμείς οι πνευματικοί καταρτίζετε τόν τοιούτον εν πνεύματι πραότητος, σκοπών σεαυτόν, μή καί σύ πειρασθής».
(Αποστόλου Παύλου, προς Γαλάτας ΣΤ’, 1)
Αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ο ποιμένας οφείλει να καταρτίζει και να νουθετεί τους πιστούς. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο ποιμένες να εκφράζουν την ποιμαντική τους μέριμνα με φωνές και βαρείς χαρακτηρισμούς, οι οποίοι απάδουν προς την ποιμαντική τους ευθύνη.

Μεγάλη Πέμπτη (ακολουθία Παθών)
Έκαστον μέλος της αγίας σου σαρκός, ατιμίαν δι' ημάς υπέμεινε, τας ακάνθας η κεφαλή, η όψις τα εμπτύσματα, αι σιαγόνες τα ραπίσματα, το στόμα την εν όξει κερασθείσαν χολήν τη γεύσει, τα ώτα τας δυσσεβείς βλασφημίας. Ο νώτος την φραγγέλωσιν, και η χείρ τον κάλαμον, αι του όλου σώματος εκτάσεις εν τω σταυρώ, τα άρθρα τους ήλους, και η πλευρά την λόγχην. Ο παθών υπέρ ημών, και παθών ελευθερώσας ημάς. Ο συγκαταβάς ημίν φιλανθρωπία, και ανυψώσας ημάς, παντοδύναμε Σωτήρ, ελέησον ημάς.

Μεγάλη Παρασκευή
Στάσις Τρίτη: Ούς έθρεψε το μάννα, εκίνησαν την πτέρναν κατά του ευεργέτου.

Διαχρονικές αξίες…
Αποστολικό ανάγνωσμα (Κυριακή των 318 Αγίων Πατέρων Α´ Οικουμενικής Συνόδου, Πράξεις Αποστόλων Κ’, 29): «Εγώ γαρ οίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την άφιξίν μου λύκοι βαρείς εις υμάς μη φειδόμενοι του ποιμνίου· ...».

Παρένδυτοι Λύκοι ...
«Ο Οικουμενισμός, ως γνωστόν, έχει καταγνωστεί ως παναίρεση υπό του συγχρόνου Αγίου Γέροντος της αδελφής Αγιοσαββιτικής Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και καθη-γητού της Δογματικής και Οικουμενικού Διδασκάλου Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς, ο οποίος στο εξαίρετο σύγγραμμά του Ορθόδοξος Εκκλησία και Οικουμενισμός» (Θεσσαλονίκη 1974, σ. 224) σημειώνει: Ο Οικουμενισμός είναι κοινόν όνομα διά τους ψευδοχριστιανισμούς, διά τας ψευδοεκκλησίας της Δυτικής Ευρώπης. Μέσα του ευρίσκεται η καρδία όλων των ευρωπαικών ουμανισμών με επικεφαλής τον Παπισμό. Όλοι δε αυτοί οι ψευδοχριστιανισμοί, όλαι αι ψευδοεκκλησίαι δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αίρεσις παραπλεύρως εις την άλλην αίρεσιν. Το κοινόν ευαγγελικόν όνομά τους είναι η παναίρεσις».
(Ορθόδοξος Τύπος, εβδομαδιαία έκδοση της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως, «Εις  Ομολογίαν Πίστεως καλεί ο σεβασμιώτατος Πειραιώς (Σεραφείμ) όλους τους Ιεράρχας και τον Αρχιεπίσκοπον», 17 Μαΐου 2013, αριθμός φύλλου 1975, σελ. 1 & 7)Δεν υπάρχουν σχόλια: